Danh sách các cao thủ đánh con 02 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 02 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
02
38
39
39
38
02
32
23
39
39
38
38
39
39
38
02