Danh sách các cao thủ đánh con 01 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 01 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
01
91
91
91
18
91
99
91
19
94
84
91
26
24
42
68